آموزش تخصصی برق -فیلم آموزشی و مستند - دانلود پایان نامه 09153715735
بزرگترین گنجینه فیلم های فارسی آموزشی برق- فیلم فار سی آموزش نرم افزارهای-DIGSILENT-MATLAB-FPGA-ARM-AVR-PLC-PROTEL-PROTUS- 
قالب وبلاگ
آخرین مطالب
لینک های مفید
چکیده پروژه های پژوهشی و دانشجویی

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 1380 تا 1391

چکیده 550 پروژه تحقیقی و دانشجویی-

 

فهرست مطالب-

پیشگفت ا ر 20
سرگذشت صنعت نفت در ایران 21
نقش هراه مدیریت پژوهش و فناوری 25
بخش اول: خلاصه پروژ ههای پژوهشی
پژوهش در زمینه حفاظت محی طزیست و ایمنی


 

بررسی کاربرد قار چهای مقاوم به گرما برای حذف آلودگ یهای نفتی 29
زیس تپالایی لج نهای آلوده به هیدروکرب نهای چندحلق های ت هنشی نشده در تان کهای ذخیره نف تخام با استفاده
از میکروارگانیس مهای گرمادوست
فاز اول: مطالعات، جداسازی و خال صسازی گون ههای گرمادوست
30
زیس تپالایی لج نهای آلوده به هیدروکرب نهای چندحلق های ت هنشی نشده در تان کهای ذخیره نفت خام با استفاده از
میکروارگانیس مهای گرمادوست

  

فاز دوم: ارزیابی، شناسایی و بهین هسازی شرایط فعالیت گون ههای گرمادوست جداشده مناسب در مقیاس آزمایشگاهی
31
زیس تپالایی لج نهای آلوده به هیدروکرب نهای چندحلق های ت هنشی نشده در تان کهای ذخیره نفت خام با استفاده
از میکروارگانیس مهای گرمادوست
فاز سوم: ارزیابی و بهین هسازی شرایط عملیاتی فرآیند زیس تپالایی در سامانه ترکیبی دو بیورآکتور PBR و Airlift
 

32

esabzevar.ir
استخراج زیستی فلزات با ارزش از کاتالیس تهای فرسوده پالایشگاهی 33
تصفیه پسا بهای صنایع نفتی با استفاده از روش جدید ترکیب رآکتورهای بستر آکنده و ب یهوازی جریان بالارو 35
توسعه یک روش جدید برای انتگراسیون فرآیند با استفاده از آنالیز پینچ ترکیبی آب و انرژی 37
حذف هیدروکرب نهای آروماتیک نفتی ) BTEX ( با استفاده از نانوذرات زئولیتی 38
شبی هسازی آلودگی خاک و آ بهای زیرزمینی توسط مواد آلاینده هیدروکربوری و مد لسازی استراتژ یهای
پاکسازی به روش پمپ- تصفیه 39
جداسازی و حذف مواد هیدروکربنی موجود در لج نهای نفتی با استفاده از خش کک نهای فشار سیال ضربانی 40
طرح مطالعاتی،ت حقیقاتیا زریابی عملکرد رآکتورهاین اپیوستهت رتیبی غشایی درت صفیهب یولوژیکیپ سا بهایپ الایشگاهی 41
پالایش خا کهای آلوده به مواد نفتی با استفاده از محر کهای رشد باکتریایی 42
افزایش تجزیه نوری پسا بهای پالایشگاهی 44
استفاده از فرآیند جذب سطحی جهت کاهش تبخیر هیدروکرب نهای آلاینده محیط زیست 45
تولید کشت شروعک‌ننده جهت حذف هیدروکرب نهای آروماتیک چندحلق های موجود در پسا بهای نفتی 46
طراحی واحد پایلوت پیشرفت هترین سیستم تصفیه فاضلاب )تصفیه هوازی با لجن گرانولی( برای حذف ه مزمان
COD ، نیتروژن و فسفر از فاضلا بهای شهری و صنعتی 47
بررسی رو شهای بهینه و جدید آشکارسازی آلایند ههای گازی، تعیین نوع آلایند ههای گازی تولیدی در
پالایشگا هها و رو شهای دفع آن 49
اثر افزودن یهای سوختی روی کاهش آلایند هها و مصرف سوخت در احتراق موتورهای دیزل 50
بررسی کاربرد ماده افزودنی جایگزین MTBE در ترکیب بنزین موتور تولیدی شرکت پترو صنعت صبا 51
بررسی آلودگی میکروبی سوخ تهای هوایی و تنظیم برنامه مدیریت کنترل آلودگی تا حصول شرایط اطمینا نبخش 52
بررسی آزمایشگاهی حذف SO2 از گاز خروجی از واحد بازیافت گوگرد با استفاده از اکسیدهای فلزی جاذب و
تدوین دانش فنی ساخت جاذ بهای مذکور 53
بررسی رو شهای کاهش آلودگ یهای صوتی پالایشگا هها 54
گوگردزدائی ترموفیلیک برش گازوئیل )فاز یک: جداسازی باکتر یهای گوگردزدا در مقیاس آزمایشگاهی( 55
استفاده از آنزی مهای پراکسیداز برای کنترل آلودگ یهای نفتی 56
مد لسازی سینتیکی و بررسی آزمایشگاهی حذف همزمان آلایند ههای خروجیا ز واحدهای بازیافت گوگرد پالایشگاهی 57
مطالعه جامع کاربرد مواد بیولوژیک در تصفیه پساب پالایشگا هها و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه 59
طراحی، استقرار سامانه و صدور پاسپورت HSE با استفاده از فناوری اطلاعات )بانک داد هها( 60
تصفیه پسا بهای پالایشگاهی با استفاده از بیورآکتورهای غشایی در مقیاس آزمایشگاهی 61
ارائه روش جدید برای پا کسازی و بازیافت لجن و رسوبات کف مخازن ذخیره نف تخام در مقیاس پایلوت 62
پژوهش در زمینه بهبود کمی و کیفی فرآورد ههای نفتی و بهبود استانداردها
طراحی سیستم واک سزدایی تبریدی پیوسته برای تولید پایه روغ نهای خاص با خواص نقطه ریزش قابل کنتر لاز
محصولات جانبی پالایشگا هها 64
توسعه مدلی برای اختلاط بهینه بر شهای نفتی به عنوان مقدم های برای بهین هسازی پالایشگا هها 65
مد لسازی و شبی هسازی دینامیک رآکتورهای صنعتی بستر چکان فرآیند هیدروتریتینگ بر شهای نفتی و
بهین هسازی شرایط عملیاتی برای حداقل کردن میزان گوگرد خروجی ) 66 )HDS
ارتقای کیفیت و تنوع بخشی به محصولات صنایع پالایشی کشور بر اساس تحلیل فرص تها و تهدیدهای بی نالمللی
و داخلی از منظر جذابیت بازار، ارتقای ف نآوری و ملاحظات محیط زیست 67
بررسی امکان پذیری جایگزینی ترکیب زائد DSO به جای دی متیل دی سولفاید مصرفی در پالایشگا ههای
مصرفی در پالایشگاه نفت 68
مد لسازی و شبی هسازی فرآیند سیکلی جذب سطحی با موج فشار برای خال صسازی هیدروژن از گازهای خروجی
فرآیند ریفرمینگ 69
بررسی کاهش Pour Point گازوئیل تولیدی پالایشگا ههای کشور به ۳۰- درجه سانت یگراد با استفاده از مواد
افزودنی ساخت داخل 70
تعیین مشخصات شیمیایی و فیزیکی و ارزیابی یک نمونه امولسیفایر گیاهی جهت اختلاط آب و مازوت طبق
مشخصات 71 NIOC
تولید قیرپلیمری با عملکرد بسیار بالا با استفاده از پلیمرهای ضایعاتی و قیرطبیعی 72
بررسی تأثیر ب هکارگیری مخلوط اتانول و MTBE در بنزین 74
ارائه روش افزودن اتانو لناخالص )آبدار( به بنزین در پالایشگا هها 75
بررسی امکان کاهش گوگرد از فرآورده بنزین توسط استخراج به کمک مایعات یونی )در مقیاس آزمایشگاهی( 76
پژوهش در زمینه کمک به تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز
شناسایی و تدوین مشخصات انواع گاماآلومینا به عنوان پایه کاتالیس تهای پرمصرف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 78
بررسی استفاده از سود سوزآور به جای آهک هیدراته در تصفیه آب پالایشگا ههای نفت 79
طراحی و ساخت آب بندهای مکانیکی سرامیکی بر پایه سیالون 80
امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید DMDS مورد نیاز پالایشگاه نفت کشور از ضایعات پالایشگاه گاز 81
امکا نسنجی استفاده از مبد لهای صفح های و مارپیچی در صنعت نفت 82
بررسی استحصال فلزات گروه پلاتین از کاتالیزورهای مستعمل با استفاده از جاذ بهای طبیعی 83
بررسی تولیدکربن فعال با سطح بالا از کک نفتی تولیدشده در فرآیندهای پالایشی 84
بهین هسازی طراحی مبد لهای حرارتی با استفاده از نانوسیالات 85
مطالعه و تحقیق و سنتز نانو کاتالیست ریفرمینگ نفتا 86
تهیه نر مافزار شبی هسازی ترمودینامیکی و ترموفیزیکی ترکیبات موجود در خطوط فلر 88
تولید نیم هصنعتی اتانول سوختی از مواد سلولزی و آنزی مهای مربوطه 89
تدوین دان شفنی تبدیل گازسنتز به اتانول از مقیاس آزمایشگاهی تا پایلوت یک بشکه در روز 90
پژوهش در زمینه رفع تنگناهای عملیاتی و بهسازی و حفاظت صنعتی
طراحی سیستم کنترل پیشرفته فرآیند ) Advanced Process Control -APC ( بر اساس ایده کنترلی
مد لهای چندگانه و اجرای آن بر روی دستگاه کنترل 92 PH
مطالع ه، تحقیق، طراحی و پیاد هسازی سیستم مونیتورینگ ارزیابی و ممیزی عملکرد حلق ههای کنترل کننده در
واحد عملیاتی کاهش گرانروی پالایشگاه بندرعباس 94
بررسی تکنولوژ یهای تجاری فرآیند بازیابی گوگرد SRU و شبی هسازی تکنولوژی منتخب 95
شبی هسازی برج تقطیر پالایشگاه به منظور افزایش راندمان واحد و بهین هسازی شرایط عملیاتی به کمک تکنیک
دینامیک سیالات محاسباتی ) 96 )CFD
بهین هسازی فرآیند ریفرمینگ نفتا با احیای کاتالیستی پیوسته جهت افزایش تولید بنزین 97
بررسی و امکا نسنجی کاربرد سیست مهای کنترل فرآیند پیشرفته ) APC ( در پالایشگا ههای نفت 98
توسعه مدل LP برای بهین هسازی واحد تقطیر اتمسفریک و تبدیل کاتالیستی پالایشگا هها 99
تهیه برنامه راهبردی مدیریت خوردگی در صنایع نفت - گاز - پتروشیمی وزارت نفت 100
بررسی سینتیک واکن شهای حذف مرکاپتا نهای موجود در بنزین تولیدی واحد کاهش گرانروی توسط محلول
سود در حضور کاتالیست مراکس و شبی هسازی رآکتور واحد مراکس 101
طراحی و بهین هسازی فرآیندهای مایع سازی و جداسازی گاز زیر دمای محیط 102
رو شهای نوین بهر هبرداری و نگهداری بهینه واحدهای عملیاتی 103
ارائه روش نوین در تعیین آسفالتین در فرآورد ههای سنگین نفت با بررسی جذب آن بر روی کربن فعال 104
تهیه نر مافزار جامع طراحی و شبی هسازی کور ههای فرآیندی ) 105 )FH-PRO
بررسی مطالعاتی جامع انواع نم کزداهای نف تخام و تهیه بانک اطلاعاتی نمک زداهای نف تخام پالایشگا ههای کشور 106
بررسی علل کاهش مواد بهبوددهنده هدایت الکتریکی سوخت جت در فرآیند انتقال و پیشنهاد محل مناسب
تزریق ماده افزودنی 107
بررسی آزمایش میدانی بنزین حاوی 10 درصد حجمی اتانول در بنزین 109 E10
بررسی آزمایشگاهی، مد لسازی و پی شبینی رسو بگذاری در خطوط انتقال نفت، پمپ، شیرآلات و تأسیسات تولیدی

پژوهش در زمینه شناخت و ب هکارگیری فناور یهای نو
مطالعه و تحقیق در خصوص استفاده از فناوری نانوتکنولوژی در فرآیند خال صسازی بیوسورفکتانت قابل کاربرد در
کاهش ویسکوزیته لج نهای حاصلا ز لایروبی مخازن فرآورد ههای نفتی )محیط مدل( در مقیاس آزمایشگاهی و بنچ 112
بررسی، پژوهش و سنتز نانوکاتالیس تهای فلزات نجیب ) Pd, Rh, Ir, Ru, Pt ( برای تولید گازسنتز به روش
اکسیداسیون جزئی 114
طراحی و ساخت پایلوت فرآیند جذب تناوبی خلاء برای جداکردن CO2 از گازهای حاصل از احتراق 115
نانو فیلتراسیون حلا لهای آلی ) OSN ( در صنایع پالایشگاهی و ساخت و را هاندازی سیستم جداسازی در مقیاسب نچ 116
تهیه و تدوین برنامه جامع بیواتانول کشور - فاز اول 117
بازیافت هیدروژن از جریا نهای OFF-GAS پالایشگاهی توسط تکنولوژی جدید غشایی 118
شناسایی و غربا لگری میکروارگانیز مهای قادر به انجام پا کسازی زیستی ) Bioremediation ( هیدروکرب نهای
آروماتیک چندحلق های ) PAHs ( در نمون ههای خاک 120
استفاده از نانولول ههای کربنی ب هعنوان جاذ بهای جدیدی برای مواد نفتی فرار 121
بررسی اثر جه شهای نقط های بر خواص آنزیم پراکسیداز ترب سیاه کوهی به منظور حذف فنل از پسا بهای نفتی 122
شکست زیستی آسفالتین جهت کاهش جرم مولکولی و گرانروی نف تخام سنگین 123
بازیافت حلال در فرآیند واک سزدایی روغن پایه با استفاده از فناوری غشایی نانو فیلتراسیون 124
ساخت و بررسی غشای مرکب پلیمر- زئولیت برای جداسازی گازها 126
بررسی تجربی و تئوریک جذب گازطبیعی در نانولول ههای کربنی 127
بررسی اثر افزایش نانوذرات معدنی بر عملکرد خال صسازی هیدروژن در غشاهای نانوکامپوزیتی با پای ه پل یایمیدی 128
ساخت غشا سرامیکی نانو متخلخل تیتانیا- آلومینائی 129
ساخت پایلوت تولید مایعات سوختی از پلاستی کهای ضایعاتی و تایر ماشین 131
بهین هسازی جداسازی مخلوط مایعات غیرقاب لامتزاج با مطالعه خواص امولسیو نهای آب در نفت در محی طهای
ثقلی با استفاده از میدان الکتریکی 132
دس تیابی به فناوری ساخت و تولید بهبوددهند ههای شاخص ویسکوزیته برای روغ نها و روا نسازهای صنعتی
در مقیاس آزمایشگاهی 134
بررسی فنی و اقتصادی ساخت پایلوت واحد ریفرمینگ کاتالیستی از طریق شبی هسازی و Scale Down واحد
پالایشگاه به منظور طراحی پایه 135
ریفورمینگ گازطبیعی و د یاکسیدکربن با استفاده از کاتالیس تهای نوین تهیه شده به روش تکنولوژی پیشرفته پلاسما 136
طراحی جامع احداث مرکز تحقیقات ساخت غشاهای پلیمری الیاف توخالی و تخت 137
تولید برش همتراز نفتا با روش ارتقاء محصولات سنگین پالایشگاهی به منظور مصرف در واحدهای الفین 138
ساخت غشا نازک دو زئولیتی با کارایی بالا به کمک رو شهای نانوتکنولوژی از جمله میکرو امولسیون برای
جداسازی هیدروکرب نها 140
ساخت کیت تشخیص سریع آلودگی قارچ Hormoconis Resinae در سوخ تهای هوایی 141
بررسی امکان استفاده از میکروارگانیز مها در کراکینگ خوراک واحد هایدروکراکینگ )ایزوماکس( 143
استفاده از میکروارگانیز مها ب همنظور کنترل خوردگی میکروبی و مقایسه آن با رو شهای متداول در صنعت در
مقیاس پایلوت 144
ساخت و بررسی نانوفیلتر ائتلافی جهت به کارگیری در جداسازی قطرات روغن از پساب 146
پایدارسازی و تثبیت سیتوکروم C بر روی نانوذرات مغناطیسی آهن و ارزیابی عملکرد کاتالیتیک آن جهت ارتقای
کیفیت نفت خام و بر شهای نفتی )آزمایشگاهی( 147
سنتز و تعیین ساختار نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن با پوشش سیلیکای اصلاح شده و بررسی کاربرد آن در
حذف گوگرد از گازوئیل و بنزین 148
غن یسازی اکسیژن هوا با استفاده از غشاهای سرامیکی به منظور کاهش انرژی مصرفی 149
طراحی، مشاوره، خرید، نصب و را هاندازی واحد فرآیند هیدروکانورژن ) HRH ( به ظرفیت 200 بشکه در روز 150
سایر مواردesabzevar.ir
بررسی الزام وجود مشخصه LUBRICITY بر مبنای ASTM-D5001 در مشخصات سوخت 152 Jet A-1
بازنگری ساختار تشکیلاتی حراست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ههای نفتی ایران 153
ارائه خدمات مشاور های به کارفرما در زمینه مدیریت پروژه و مدیریت برنام هریزی مبتنی بر اهداف کاربردی مصوب
شورای سیاس تگذاری تاسیس و تجهیز مرک ز فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ههای نفتی ایران 154
بررسی پتانسیل تجزیه میکروبی ترکیبات نفتی در خا کهای آلوده با استفاده از رو شهای ژنتیک مولکولی 155
طراحی قوای محرکه دیزلی با مالکیت ایرانی )سواری ملی( و ارائه مشاوره به وزارت نفت درخصوص واردات
خودروی دیزلی و انتخاب قوای محرکه دیزل خارجی 157
نمایها لفبایی 158
پروژه های پژوهشی شرکتهای تابعه 168
شرکت پالایش نفت آبادان 169
شرکت پالایش نفت امام خمینی)ره( شازند 170
شرکت پالایش نفت اصفهان 170
شرکت پالایش نفت بندرعباس 171
شرکت ملی پخش فرآورد ههای نفتی ایران 172
شرکت پالایش نفت تبریز 172
شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران 173
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 174
شرکت پالایش نفت کرمانشاه 174
شرکت پالایش نفت لاوان 175
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 175
بخش دوم: خلاصه پروژ ههای دانشجویی
پژوهش در زمینه بهبود کمی و یکفی فرآورد ههای نفتی و بهبود استانداردها
محاسبات تعادلات دوفازی و س هفازی برای سیست مهای شامل آب و هیدروکربن 178
گوگردزدایی زیستی فرآورد ههای نفتی 179
بررسی بازیابی و احیای کاتالیست با استفاده از سیال فوق بحرانی 181
بررسی کارایی کاتالیستی CoMo/HMS در واکنش HDS برش نفتی C5C11 و مقایسه آن با کاتالیست
CoMo/Al2O3 آزمایشگاهی و نمون ههای صنعتی
182
ساخت کاتالیس تهای سه فلزی Nd- Rd- Pt و بررسی عملکرد آنها بر ریفرمینگ n-هپتان 183
گوگردزدایی از مواد نفتی توسط گاز هیدروژن در حضور کاتالیست صنعتی در یک رآکتور بستر سیال گاز-جامد 184
مد لسازی و کاربرد رآکتورهای سیکلونی با دو جریان برخوردکننده از واکن شهای مایع -جامد 185
مد لسازی و شبی هسازی کوره کاتالیستی واحد تولید هیدروژن پالایشگا هها 186
ابداع روش جدید باقیمانده وزنی مناسب برای رو شهای تحلیل بدون المان 187
کنترل پی شبین مبتنی بر مدل مقاوم بر روی برج تقطیر نفت )به روش 188 )MPC
بررسی مکانیسم تشکیل رسوب آسفالتین و اثر افزودن یها در تشکیل آن 189
مد لسازی رآکتور هیدرودی سولفوریزاسیون 190
شبی هسازی CFD رآکتور بستر ثابت هیدروکراکینگ واحد آیزوماکس 191
بررسی هیدروژنولیز n - هگزان بر روی کاتالیس تهای سه فلزی 193
اثر سولفید هیدروژن به عنوان بازدارنده کک و منواکسیدکربن در فرآیند شکست حرارتی اتان 194
نقش اسمز معکوس ). R.O ( در طراحی کنترل کیفی منابع آب 196
شبی هسازی عملکرد سیستم آلکیلاسیون با کاتالیست جامد جهت پالایشگا هها 198
بررسی و مد لسازی رفتار فازی تشکیل رسوب آسفالتین با استفاده از داد ههای آزمایشگاهی مخازن نفتی ایران 199
طراحی و مد لسازی فرآیند هیدروتریتینگ جهت حذف گوگرد و ترکیبات آروماتیک از بر شهای نفتی 200
تعیین مشخصات کربن فعال برای جذب گازمتان در سیستم 201 ANG
شبی هسازی و مد لسازی ریاضی ریفرمر متان با بخار آب 202
بررسی آزمایشگاهی و تعیین مشخصات هیدرودینامیکی جت مایع- مایع خروجی از روزنه 203
شبی هسازی عملکرد فعال کننده سیستم کراکینگ کاتالیستی بستر سیال 204
مد لسازی و شبی هسازی دینامیکی و کنترل فرآیند تبدیل کاتالیستی نفتا 205
شبی هسازی CFD برج جذب CO2 و NH3 با آب 206
مد لسازی و شبی هسازی رآکتورهای SBR )رآکتورهای ناپیوسته متوالی( 207
بررسی تأثیر توالی زمان بر عملکرد جداسازی نیتروژن از هوا با روش 208 PSA
جداسازی د یاکسیدکربن از Flue Gases در صنایع با استفاده از بسترهای قابل احیای کربنات سدیم و آهک 209
مد لسازی و شبی هسازی فرآیند هیدروکراکینگ گازوئیل خلأ به سوخ تهای مایع در راکتور بستر ثابت کاتالیستی 211
مطالعه هیدرودینامیک بسترهای سیال به منظور تعیین سهم رژی مهای مختلف هیدرودینامیکی 212
شبی هسازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار در جهت افزایش تولید بنزین پالایشگاه نفت بندرعباس 213
مقایسه اثر افزودن یهای اکسیژن و نیتروژ ندار روی کاهش آلایند هها و توان موتورهای دیزلی 214
مد لسازی ترمودینامیکی جذب گازهای اسیدی در آلکانول آمی نها با استفاده از مد لهای جدید ضریب اکتیویته 215
بررسی جذب سطحی بر روی مخلوط جاذ بها 216
بررسی رو شهای جذب CO2 با جاذ ب جامد 218
بررسی هیدرودینامیک قطرات بزرگ و شکستن آنها در سیست مهای مایع- مایع از نوع آکنده 219
سنتز و شناسایی زئولیت Na-Y )غربال مولکولی( از کائولن و مواد اولیه صنعتی داخل 220
بررسی اثر عوامل فعال کننده سطحی بر اندازه قطرات در ستو نهای پر شده 221
تعیین دمای اشتعال مخلو طهای سه جزئی به روش تجربی و مقایسه نتایج آن با مدل ترمودینامیکی 223
کنترل پیش مقاوم در حضور نامعینی ساختار نیافته به روش 224 LMI
شبی هسازی رآکتور بستر ثابت فرآیند GTL با تکنیک 226 CFD
طراحی و مشخص نمودن پروفیل انرژی و فشار در خط انتقال نفت و فرآورد ههای آن 227
مد لسازی سینتیکی فرآیند Visbreaking جهت ارتقاء بر شهای سنگین نفت 229
مد لسازی و شبی هسازی فرآیند جذب H2S با محلول دی گلایکول آمین در برج سینی دار 230
حلالیت گاز CO2 در حلا لهای آلکانول آمینی در فشارهای جزیی 231
مد لسازی CFD رآکتور سه فازی )گاز-جامد-مایع( فرآیند 232 FCC
مد لسازی فرآیند هیدروکراکینگ با استفاده از شبک ههای عصبی 234
شبی هسازی CFD انتقال حرارت بسترهای پر شده از کاتالیس تهای غیرکروی 236
بررسی اثر آنیون ها در کارایی کاتالیست واکنش زوج شدن اکسایشی متان 238
ساخت نانوکاتالیست ZSM - 5 )مورد استفاده در فرآیند دی متیل اتر است، قابل استفاده به عنوان مکمل
سوخت و جزء مواد مطرح روز است ( 239
بررسی جذب د یاکسیدکربن در محلو لهای امولسیونی 240
پیش بینی شرایط تشکیل واکس به کمک معادل ههای حالت مکعبی و قوانین اختلاط 241
شبی هسازی CFD بر روی محفظه پرتاب کننده ذرات در یک سیستم غبارگیری سیکلونی 242
کمینه سازی همزمان آب و انرژی در فرآیندهای شیمیایی 243
شبی هسازی و بهین هسازی فرآیند ریفرمینگ ترکیبی متان 244
بررسی رفتارخش کک نهای بستر سیال با استفاده از دید هبانی صوتی بستر 245
مد لسازی ترمودینامیکی حلالیت گازهای اسیدی در محلو لهای آبی الکترولیت 246
مد لسازی سینتیک سنتز فیشر -تروپش در رآکتورهای دوغابی با استفاده از ایزوتر مهای جدید 247
بررسی انتقال جرم در سیست مهای مایع- مایع حاوی نانو ذرات 248
شیری نسازی بر شهای نفتی توسط فرآیند غشایی 249
مد لسازی راکتور بستر سیال غشایی تولید گازسنتز از متان 250
مد لسازی فرآیند حذف د یاکسیدکربن از گازطبیعی و گازسنتز با استفاده ازغشاهای زئولیتی 251
بررسی تجربی انتقال حرارت افت فشار جریان نانوسیال در لول ههای افقی تخت در شرایط دمای جداره ثابت 253
مطالعه تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان آرام نانوسیال در داخل لوله U شکل با شعا ع

[ چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1394 ] [ 04:51 ب.ظ ] [ ملکی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
لینک های مفید
.
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 165677